Samfundsfag, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I samfundsfag på A-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at undersøge og forklare samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer bl.a. at sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du undersøger fx processer omkring magt og politisk meningsdannelse eller undersøger og sammenligner samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, og du lærer også at se på andres undersøgelser med et kritisk blik.
Du lærer desuden at lave mindre empiriske undersøgelser, bl.a. ved hjælp af eksisterende og egne beregninger, tabeller og modeller, og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.
Du får undervisning inden for følgende områder:
Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforankring
Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, skillelinjer og vælgeradfærd, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, økonomiske styringsprincipper og makroøkonomiske sammenhænge
International politik, der fx kan handle om Danmarks suverænitet og handlemuligheder, konflikter og integration i Europa og internationalt samt globalisering og samfundsudvikling
Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode samt statistiske mål
Der inddrages supplerende stof i undervisningen, bl.a. eksempler fra den til enhver tid aktuelle samfundsdebat.
Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som projekt- eller emneforløb med flere skriftlige opgaver af stigende sværhedsgrad.
I samfundsfag på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.
Der bruges generelt it i undervisningen, også som værktøj i forbindelse med empiriske undersøgelser.
Eksamen
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 6 timer og består af 1 times sparring om de udleverede opgaver og 5 timer, hvor den egentlige prøve begynder med ukendt materiale.
Den mundtlige prøve består af en prøve med ca. 24 timers forberedelse. Synopsis udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, der knytter sig til et tidligere gennemgået stofområde. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.