DSA FED klar til HF og erhvervsuddannelse EUX - ID:10DFfd71

Til Søgning

Pris: DKK 2.160,00 Hvad skal jeg betale?

Dansk som andetsprog, D

Om faget

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret i både skriftligt og mundtligt dansk, og du bliver bedre til at indgå i samtaler. På dette niveau arbejdes der meget med læsning af dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og der læses et litterært værk i original udgivelse. Du skal også arbejde med et større medieprodukt som fx en tv-udsendelse eller en avis.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne analysere og forstå tekster arbejder du blandt andet med:

 • Et udvalg af dansk og oversat litteratur inden for genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år
 • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster
 • En litterær periode og et litterært værk, som læses individuelt
 • Et værk i form af et større afrundet medieprodukt
 • Genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks
 • Sproglig korrekthed i tale og skrift
 • Citatteknik og kildeangivelse
 • Kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning

It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog, niveau D. Læs mere om prøven i læreplanen.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau E eller dansk, niveau E.

Dansk som andetsprog, E

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk, og du forbedrer dine skriftlige kompetencer. I arbejdet med tekster vil du lære at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om afsender- og modtagerforhold. I arbejdet med læsning af tekster får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870, og du læser et litterært værk i original udgivelse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:

 • Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 inden for genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk
 • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster
 • Nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning
 • Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt
 • Problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning
 • Grammatik, retskrivning og syntaks
 • Sammenlignende analyse på elementært niveau af dansk og et andet af dine aktive sprog

Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis, baseret på en skriftlig problemformulering. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog, niveau E.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.

Engelsk, D

Om faget

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale. Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter. For at blive bedre til at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:

 • Udtale og ordforråd
 • Central engelsk grammatik og stavning
 • Forskellige typer af nyere tekster, fx noveller og artikler
 • Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
 • Tekstanalyse
 • Samtaleteknikker
 • Søgning af informationer på internettet
 • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter

Desuden får du overblik over dine sprogligt stærke og svage sider. Find hele læreplanen her.

Eksamen

Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk, niveau D. Læs mere om prøven i læreplanen.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau E.

Engelsk, E

Om faget

Du videreudvikler dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale, og du lærer at kommunikere på et sammenhængende engelsk.
Du arbejder med at bruge din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Blandt andet kommer du til at læse og analysere tekster om kendte emner og formulere dine holdninger og synspunkter.
For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:

 • Udtale og ordforråd
 • Central engelsk grammatik og stavning
 • Forskellige typer af nyere tekster
 • Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
 • Grundlæggende tekstanalyse
 • Samtaleteknikker
 • Søgning af informationer på internettet
 • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter

Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter engelsk, niveau E.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau F.

Matematik, D

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner.
På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb.
I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

 • De 4 regningsarter
 • Procentregning
 • Løsning af ligninger
 • Funktionsbegrebet
 • Lineære funktioner
 • Eksponentialfunktioner
 • Potensfunktioner

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af it, blandt andet regneark. Læs mere om prøven i læreplanen.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 10. klasse eller avu-faget matematik, niveau E.

Matematik, E

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

 • Talbehandling, herunder de 4 regningsarter, procentregning og talfølger
 • Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit
 • Funktioner, herunder grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Find hele læreplanen her.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau E.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.

Naturvidenskab, G

Om faget

Du får en bred naturfaglig viden, der gør det muligt for dig at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
For at tilegne dig en bred, naturfaglig viden skal du arbejde med:

 • Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
 • Kemiske reaktioner
 • Energi, herunder fotosyntese
 • Kroppens organer og kredsløb
 • Ernæring og fordøjelse
 • Vejr og klima
 • Brug af kort og globus
 • Vands kredsløb
 • Solsystemet

It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve. Læs mere om prøven i læreplanen.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du ikke opfylde nogen særlige krav.

Samarbejde og kommunikation, G

Om faget

Faget giver dig indsigt i teorier om samfundsmæssige og kommunikative forhold, og du lærer at vurdere din egen betydning i gruppeprocesser. Du får kendskab til organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation, ligesom du lærer at bruge centrale begreber vedrørende samarbejde og grupperelationer. For at få viden om og lære at samarbejde og kommunikere skal du blandt andet arbejde med:

 • Kommunikation
 • Grupper og team
 • Konflikthåndtering
 • Ledelse og motivation
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Organisationsformer

It bruges især til informationssøgning og i forbindelse med skriftlige opgaver. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve. Læs mere om prøven i læreplanen.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudover skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget dansk, basis.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Valgte filtre:
Nulstil søgningen