DSA D/D ID:12DFDdd10

Til Søgning
Pris: DKK 390,00 Hvad skal jeg betale?
Dansk som andetsprog, D

Om faget

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret i både skriftligt og mundtligt dansk, og du bliver bedre til at indgå i samtaler. På dette niveau arbejdes der meget med læsning af dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og der læses et litterært værk i original udgivelse. Du skal også arbejde med et større medieprodukt som fx en tv-udsendelse eller en avis.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne analysere og forstå tekster arbejder du blandt andet med:

 • Et udvalg af dansk og oversat litteratur inden for genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år
 • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster
 • En litterær periode og et litterært værk, som læses individuelt
 • Et værk i form af et større afrundet medieprodukt
 • Genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks
 • Sproglig korrekthed i tale og skrift
 • Citatteknik og kildeangivelse
 • Kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning

It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog, niveau D. Læs mere om prøven i læreplanen.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau E eller dansk, niveau E.

Engelsk, D

Om faget

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale. Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter. For at blive bedre til at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:

 • Udtale og ordforråd
 • Central engelsk grammatik og stavning
 • Forskellige typer af nyere tekster, fx noveller og artikler
 • Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
 • Tekstanalyse
 • Samtaleteknikker
 • Søgning af informationer på internettet
 • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter

Desuden får du overblik over dine sprogligt stærke og svage sider. Find hele læreplanen her.

Eksamen

Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk, niveau D. Læs mere om prøven i læreplanen.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau E.

Matematik, D

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner.
På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb.
I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

 • De 4 regningsarter
 • Procentregning
 • Løsning af ligninger
 • Funktionsbegrebet
 • Lineære funktioner
 • Eksponentialfunktioner
 • Potensfunktioner

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår anvendelse af it, blandt andet regneark. Læs mere om prøven i læreplanen.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 10. klasse eller avu-faget matematik, niveau E.